FIRST UNOFFICIAL FEM-HELP PAGE 

PRVÁ NEOFICIÁLNA FEM-HELP STRÁNKA


Hlavná stránka | Databáza predmetov | Programy k prednášaným predmetom | Kontakt 

NÁZOV PREDMETU Pred. + cvič.

+ skriptá

Vyprac.otázky

+ projekty

Rôzne iné

pomôcky

Agrárna politika OK    
Agrárny marketing OK
Anglický jazyk C OK OK
Anglický jazyk D (PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.) OK    
Bakalárske štátnice (Ekonomika, Manažment, Marketing) OK
Ceny a cenová politika   OK
Daňová sústava OK
Databázové systémy v enviromentalistike (Ing. Monika Daňová, PhD.) OK    
Dejiny európskeho poľnohospodárstva   OK
Dejiny Európy OK    
Diaľkový prieskum zeme OK    
Ekologické a socioekonomické hodnotenie vegetácie (Mgr. Marián Kotrla, PhD.) OK    
Ekonómia verejnej správy OK    
Ekonomické teórie OK OK OK
Ekonomika domácnosti OK
Ekonomika podnikov OK OK
Ekonomika poľnohospodárstva OK OK OK
Ekonomika životného prostredia   OK  
Enviromentálne ekológia (prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.) OK    
Enviromentálne manažérstvo a audit (schéma) v podmienkach SR OK OK
Enviromentálne právo OK
Etika (p. Švecová) OK    
Európske rozvojové programy OK    
Európska únia (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.) OK    
Európske integrácie   OK
Filozofia OK
Financie (štátnice)   OK  
Financie a mena OK OK OK
Finančné plánovanie OK    
Firemné plánovanie OK OK OK
Hodnotenie potravín OK OK OK
Hospodárska geografia     OK
Hospodárska politika OK
Integrované informačné systémy v poľnohospodárstve   OK OK
Inštitúcie verejnej správy EÚ OK    
Investičný manažment   OK  
Jednoduché účtovníctvo OK    
Kalkulácie a rozpočty OK    
Kataster nehnuteľností OK   OK
Kontroling (doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.) OK    
Kvantitatívny manažment (prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.)     OK
Logistika OK   OK
Makroekonómia OK
Manažérska komunikácia OK
Manažment FEŠRR OK    
Manažment kvality OK  
Manažment ľudských zdrojov OK
Manažment vyroby OK OK OK
Marketing OK OK OK
Matematika OK OK
Medzinárodné vzťahy     OK
Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika   OK  
Medzinárodný manažment a podnikanie   OK  
Medzinárodný marketing   OK  
Mikroekonómia   OK OK
Mikroekonomická analýza OK
Nákladove a manažérske účtovnictvo OK
Nemecký jazyk OK
Obchodné právo OK OK
Ochrana životného prostredia OK
Optimálne programovanie OK OK
Optimálne programovanie 2     OK
Organizácia manažérskej práce (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.) OK    
Pedagogika   OK  
Podnikanie malých a stredných podnikov OK OK OK
Počítačové siete OK  
Podnikateľská analýza a kontroling OK
Podnikateľské riziko   OK  
Podnikové financie OK OK OK
Podnikové informačné systémy OK OK  
Podnikové poradenstvo OK
Podnikové hospodárstvo OK OK OK
Podnikový manažment OK OK
Poľnohospodársky systém EÚ (bakalárky FEŠRR ERP)   OK  
Poľovníctvo OK
Pracovné právo a sociálne poistenie OK    
Priestorová ekonomika OK OK  
Priestorová štatistika   OK
Prognostika a plánovanie OK OK OK
Rastlinná výroba OK
Regionálna ekonomika a politika (doc. Ing. Anna Belajová, PhD.) OK OK OK
Regionálny rozvoj (predmety EMaFUS a RaMM)   OK OK
Riadenie hodnoty podniku OK   OK
Riadenie ľudských zdrojov (doc. Ing. M. Šajbidorová, PhD.) OK    
Rozhodovacie procesy OK
Rurálna sociológia / Sociológia vidieka a poľnohospodárstva OK OK
Sociológia OK OK
Spoločenská komunikácia a protokol   OK  
Správne právo (bakalárky FEŠRR ERP)   OK  
Strategické riadenie OK
Strategický manažment (doc. Ing. Ján Murgaš, CSc.)   OK  
Štatistika OK OK OK
Štatistická analýza priestorových javov OK OK OK
Štátnice z ekonómie a manžmentu   OK
Technika v agrokomplexe OK OK OK
Teória negociácie OK OK  
Teória politiky OK
Teória riadenia verejnej správy OK   OK
Teória rozhodovania   OK
Trvalo udržateľný rozvoj   OK  
Tvorba a ochrana životného prostredia OK
Účtovníctvo podnikateľov (doc. Ing. Jozef Pataky, PhD.) OK OK
Účtovníctvo podnikateľov (doc. Ing. Hacherová, PhD.)     OK
Účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizacií OK   OK
UniCert B2 (Anglické témy)   OK  
Všeobecná pedagogika OK
Základy ekonomiky (Ing. Magdaléna Laurová, CSc.)   OK  
Základy manažmentu (Ing. Radovan Savov, PhD.; doc. Ing. Albín Malejčík, CSc.) OK OK OK
Základy poľnohospodárstva     OK
Základy účtovníctva (doc. Ing. Jozef Pataky, PhD.) OK OK
Základy účtovníctva (doc. Ing. Žofia Hacherová, PhD.)     OK
Základy práva OK OK OK
Živočíšna výroba OK OK OK

Celkovo príspevkov ;o)

62 59 52


Posledná aktualizácia 17.05.2009 23:35
  
2004-2009 © Copyright FemHelp Group